CEO John Fisker gennemgår Ringkjøbing Landbobanks kvartalsregnskab for 1.-3. kvartal 2017:

5 års hoved- og nøgletal

Hovedtal for banken (i mio. kr.)

 2016 2015 2014 2013 2012
Basisindtjening i alt 983 954 907 844 823
Samlede udgifter og afskrivninger -318 -306 -298 -273 -265
Basisresultat før nedskriv. på udlån  665 648 609 571 558
Nedskrivninger på udlån m.v. -48 -60 -87 -120 -157
Basisresultat  617 588 522 451 401
Beholdningsresultat +44 0 +65 +23 +49
Udgifter bankpakker 0 0 0 -2 -2
Resultat før skat  661 588 587 472 448
Resultat efter skat  539 459 446 358 328
         
Egenkapital 3.555 3.296 3.099 2.901 2.676
Indlån 18.314 16.987 15.450 14.114 12.867
Udlån 17.482 17.017 14.924 13.849 12.424
Balancesum 24.258 22.317 21.238 19.583 17.682
Garantier 2.460 2.234 2.218 1.902 1.667
         
Nøgletal for banken (i procent)        
Primo egenkapitalens forrentning før skat 20,9 19,8 21,1 18,1 18,5
Primo egenkapitalens forrentning efter skat 17,1 15,4 16,0 13,7 13,6
Omkostningsprocent 32,3 32,1 32,8 32,4 32,2
Egentlig kernekapitalprocent 16,9 17,1 17,5 18,7 19,6
Kernekapitalprocent 16,9 17,1 17,5 19,2 20,9
Samlet kapitalprocent 18,3 18,8 17,5 20,0 22,4
Solvensbehov 9,0 9,0 8,9 8,9 8,0
         
Nøgletal pr. 5 kroners aktie (i kroner)        
Basisresultat 138 129 112 94 83
Resultat før skat 148 129 126 99 93
Resultat efter skat 121 100 95 75 68
Indre værdi 795 721 664 607 553
Ultimo kurs 1.463 1.500 1.152 1.099 770
Udbytte 36 30 26 25 14

Finanstilsynets officielle nøgletal m.v. for Ringkjøbing Landbobank

 

  2016  2015 2014 2013 2012
Kapitalprocenter:          
Samlet kapitalprocent pct. 18,3 18,8 17,5 20,0 22,4
Kernekapitalprocent pct. 16,9 17,1 17,5 19,2 20,9
Individuelt solvensbehov pct. 9,0 9,0 8,9 8,9 8,0
Indtjening:          
Egenkapitalforrentning før skat pct. 19,3 18,4 19,6 16,9 17,4
Egenkapitalforrentning efter skat pct. 15,8 14,3 14,9 12,8 12,7
Indtjening pr. omkostningskrone kr. 2,81 2,60 2,52 2,19 2,06
Afkastningsgrad pct. 2,2 2,1 2,1 1,8 1,9
Markedsrisiko:          
Renterisiko pct. 1,8 2,2 1,2 0,6 0,6
Valutaposition pct. 0,6 0,8 0,4 1,6 0,6
Valutarisiko pct. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likviditetsrisiko:          
Liquidity Coverage Ratio (LCR) pct. 185 106 - - -
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet pct. 139,6 99,7 140,7 166,2 185,5
Udlån + nedskrivninger herpå i forhold til indlån pct. 100,5 107,4 106,4 104,1 102,4
Kreditrisiko:          
Udlån i forhold til egenkapital   4,9 5,2 5,0 4,8 4,6
Årets udlånsvækst pct. 2,7 14,0 12,0 11,5 -2,5
Summen af store engagementer pct. 29,5 63,4 47,8 35,0 27,2
Akkumuleret nedskrivnings-
procent
pct. 4,5 4,6 5,0 5,1 5,1
Årets nedskrivningsprocent pct. 0,23 0,29 0,47 0,72 1,06
Andel af tilgodehavender med nedsat rente pct. 0,3 0,4 0,3 0,5 0,8
Aktieafkast:          
Årets resultat pr. aktie * / *** kr. 2.335,5 1.941,4 1.853,9 1.462,8 1.314,6
Indre værdi pr. aktie * / ** kr. 15.916 14.428 13.280 12.145 11.049
Udbytte pr. aktie * kr. 720 600 520 500 280
Børskurs / årets resultat pr. aktie * / ***   12,5 15,5 12,4 15,0 11,7
Børskurs / indre værdi pr. aktie * / **   1,84 2,08 1,73 1,81 1,39

     *) Beregnet på grundlag af aktiestykstørrelse på 100 kroner.
   **) Beregnet med udgangspunkt i antal aktier i omløb ultimo året.
 ***) Beregnet på grundlag af gennemsnitligt antal aktier. 
 Gennemsnitligt antal aktier beregnes som et simpelt gennemsnit af primo og ultimo.