Adm. direktør John Fisker præsenterer Ringkjøbing Landbobanks årsrapport for 2019:

4 års hoved- og nøgletal

Hovedtal for banken (i mio. kr.)

2019 2018
proforma
2017
proforma
2016
proforma
Basisindtjening i alt 2.116 2.001 1.917 1.861
Samlede udgifter og afskrivninger 805 866 845 815
Basisresultat før nedskriv. på udlån 1.311 1.135 1.072 1.046
Nedskrivninger på udlån m.v. 100 43 70 211
Basisresultat 1.211 1.092 1.002 835
Beholdningsresultat m.v. +49 +77 +84 +78
Særlige omkostninger 15 217 22 22
Resultat før skat 1.245 952 1.064 891
Resultat efter skat 978 778 848 726
 


 
Egenkapital 7.610 7.189 6.769 6.313
Indlån inkl. puljeordninger 38.128 36.993 35.854 34.152
Udlån 35.465 33.350 31.173 28.304
Balancesum 52.941 49.651 46.324 43.702
Eventualforpligtelser 9.665 7.829 7.858 6.682
 


 
Nøgletal for banken (i procent)Resultat før skat i procent af gns. egenkapital, p.a. 16,8 13,8 16,3 14,6
Resultat efter skat i procent af gns. egenkapital, p.a. 13,2 11,3 13,0 8,9
Omkostningsprocent 38,0 43,3 44,1 43,8
Egentlig kernekapitalprocent 15,0 15,0 15,8 15,8
Samlet kapitalprocent 20,3 18,8 17,3 17,5
NEP-kapitalprocent 27,5 25,2 - -
 


 
Nøgletal pr. 1 krones aktie (i kroner)


 
Basisresultat 41,4 36,5 30,9 27,6
Resultat før skat 42,6 31,8 33,7 29,6
Resultat efter skat 33,5 26,0 27,0 24,1
Indre værdi 260,4 240,4 175,0 159,0
Ultimo kurs 514,0 340,0 321,5 292,6
Udbytte 11,0 10,0 9,0 7,2

Finanstilsynets officielle nøgletal m.v. for Ringkjøbing Landbobank

 

  2019 2018 2017 2016 2015
Kapitalprocenter:  

     
Samlet kapitalprocent pct. 20,3 18,8 17,8 18,3 18,8
Kernekapitalprocent pct. 15,0 15,0 16,5 16,9 17,1
NEP-kapitalprocent* pct. 27,5 25,2 - - -
Indtjening:  

     
Egenkapitalforrentning før skat pct. 16,8 14,8 19,9 19,3 18,4
Egenkapitalforrentning efter skat pct. 13,2 12,1 16,0 15,8 14,3
Indtjening pr. omkostningskrone kr. 2,34 1,99 3,13 2,81 2,60
Afkastningsgrad pct. 1,8 1,3 2,3 2,2 2,1
Markedsrisiko:  

     
Renterisiko pct. 0,9 1,0 1,1 1,8 2,2
Valutaposition pct. 1,4 1,1 1,1 0,6 0,8
Valutarisiko pct. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likviditetsrisiko:  

     
Liquidity Coverage Ratio (LCR) pct. 204 183 193 185 106
Udlån + nedskrivninger herpå i forhold til indlån pct. 98,1 95,5 106,1 100,5 107,4
Kreditrisiko:  

     
Udlån i forhold til egenkapital   4,7 4,6 5,1 4,9 5,2
Udlånsvækst (Proforma udlånsvækst i 2018: 7,7%) pct. 6,3 72,9 10,7 2,7 14,0
Summen af store eksponeringer** pct. 121,0 106,0 136,1 - -
Akkumuleret nedskrivnings-
procent
pct. 4,3 4,7 4,0 4,5 4,6
Årets nedskrivningsprocent pct. 0,21 0,20 0,04 0,23 0,29
Andel af tilgodehavender med nedsat rente pct. 0,4 0,5 0,1 0,3 0,4
Aktieafkast:  

     
Årets resultat pr. aktie***/***** kr. 3.310,7 2.486,5 2.604,6 2.335,5 1.941,4
Indre værdi pr. aktie***/**** kr. 26.036 24.068 17.500 15.916 14.428
Udbytte pr. aktie*** kr. 1.100 1.000 900 720 600
Børskurs i forhold til årets resultat pr. aktie***/*****   15,5 13,7 12,3 12,5 15,5
Børskurs i forhold til indre værdi pr. aktie***/****   1,97 1,41 1,84 1,84 2,08

*       Sammenligningstal er kun oplyst for de år, hvor nøgletallet har været gældende.
**      Sammenligningstal for 2015 og 2016 er opgjort efter den tidligere gældende opgørelsesmetode.
***    Beregnet på grundlag af en aktiestykstørrelse på 100 kroner.
****   Beregnet med udgangspunkt i antal aktier i omløb ultimo året.
***** Beregnet på grundlag af gennemsnitligt antal aktier. Gennemsnitligt antal aktier beregnes som et simpelt gennemsnit af primo og ultimo.