CEO John Fisker taler om Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2019:

3 års hoved- og nøgletal - proforma

Hovedtal for banken (i mio. kr.)

2018 2017 2016
Basisindtjening i alt 2.001 1.917 1.861
Samlede udgifter og afskrivninger -866 -845 -815
Basisresultat før nedskriv. på udlån 1.135 1.072 1.046
Nedskrivninger på udlån m.v. -43 -70 -211
Basisresultat 1.092 1.002 835
Beholdningsresultat m.v. +77 +84 +78
Resultat før særlige omkostninger 1.169 1.086 913
Særlige omkostninger -217 -22 -22
Resultat før skat 952 1.064 891
Resultat efter skat 778 848 726
 

 
Egenkapital 7.189 6.769 6.313
Indlån inkl. puljeordninger 36.993 35.854 34.152
Udlån 33.350 31.173 28.304
Balancesum 49.651 46.324 43.702
Garantier 7.829 7.858 6.682
 

 
Nøgletal for banken (i procent)


Resultat før særlige omkostninger i procent af gns. egenkapital ekskl. immaterielle aktiver, p.a. 18,8 17,8 16,2
Resultat før skat i procent af gns. egenkapital, p.a. 13,6 16,3 14,6
Omkostningsprocent 43,3 44,1 43,8
Egentlig kernekapitalprocent 15,0 15,8 15,8
Samlet kapitalprocent 18,8 17,3 17,5
NEP-kapitalprocent 25,2 - -
 

 
Nøgletal pr. 1 krones aktie (i kroner)

 
Basisresultat 36,5 30,9 27,6
Resultat før skat 31,8 33,7 29,6
Resultat efter skat 26,0 27,0 24,1
Indre værdi 240,4 175,0 159,0
Ultimo kurs 340,0 321,5 292,6
Udbytte 10,0 9,0 7,2

Finanstilsynets officielle nøgletal m.v. for Ringkjøbing Landbobank

 

  2018 2017 2016 2015 2014
Kapitalprocenter:  

     
Samlet kapitalprocent pct. 18,8 17,8 18,3 18,8 17,5
Kernekapitalprocent pct. 15,0 16,5 16,9 17,1 17,5
Individuelt solvensbehov pct. 9,3 9,0 9,0 9,0 8,9
NEP-krav pct. 19,7 - - - -
NEP-kapitalprocent pct. 25,2 - - - -
Indtjening:  

     
Egenkapitalforrentning før skat pct. 14,8 19,9 19,3 18,4 19,6
Egenkapitalforrentning efter skat pct. 12,1 16,0 15,8 14,3 14,9
Indtjening pr. omkostningskrone kr. 1,99 3,13 2,81 2,60 2,52
Afkastningsgrad pct. 1,3 2,3 2,2 2,1 2,1
Markedsrisiko:  

     
Renterisiko pct. 1,0 1,1 1,8 2,2 1,2
Valutaposition pct. 1,1 1,1 0,6 0,8 0,4
Valutarisiko pct. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likviditetsrisiko:  

     
Liquidity Coverage Ratio (LCR) pct. 183 193 185 106 -
Udlån + nedskrivninger herpå i forhold til indlån pct. 95,5 106,1 100,5 107,4 106,4
Kreditrisiko:  

     
Udlån i forhold til egenkapital   4,6 5,1 4,9 5,2 5,0
Udlånsvækst
(Proforma udlånsvækst i 2018: 7,7%)
pct. 72,9 10,7 2,7 14,0 12,0
Summen af store eksponeringer (<175%) pct. 106,0 136,1 - - -
Akkumuleret nedskrivnings-
procent
pct. 4,7 4,0 4,5 4,6 5,0
Nedskrivningsprocent pct. 0,20 0,04 0,23 0,29 0,47
Andel af tilgodehavender med nedsat rente pct. 0,5 0,1 0,3 0,4 0,3
Aktieafkast:  

     
Resultat pr. aktie * / *** kr. 2.486,5 2.604,6 2.335,5 1.941,4 1.853,9
Indre værdi pr. aktie * / ** kr. 24.068 17.500 15.916 14.428 13.280
Udbytte pr. aktie * kr. 1.000 900 720 600 520
Børskurs / årets resultat pr. aktie * / ***   13,7 12,3 12,5 15,5 12,4
Børskurs / indre værdi pr. aktie * / **   1,41 1,84 1,84 2,08 1,73

     *) Beregnet på grundlag af aktiestykstørrelse på 100 kroner.
   **) Beregnet med udgangspunkt i antal aktier i omløb ultimo året.
 ***) Beregnet på grundlag af gennemsnitligt antal aktier. 
 Gennemsnitligt antal aktier beregnes som et simpelt gennemsnit af primo og ultimo.