Logo

Udland

Med vores udlandsafdeling er grænser ingen begrænsning...

Næsten alle erhvervsdrivende har brug for et eller flere af de tilbud som fås via bankens udlandsafdeling. Ofte er det betalingsformidling, finansiering eller driftskreditter i udenlandsk valuta, der er brug for.

Landegrænser er ingen hindring, blot man har en fornuftig samarbejdspartner i sin bank.

Vi tilbyder naturligvis rådgivningsservice, der ud over de almindelige produkter for en udlandsafdeling, også omfatter informationsservice på områder, der normalt læses i virksomheden.

Endvidere kan vi håndtere betalingsformidling, finansiering i udenlandsk valuta, finansielle instrumenter, investeringsråd og meget andet.

Ring og lad os få en uforpligtigende snak om mulighederne - eller skriv en mail.

 • Tlf. 9870 3860 vedrørende udenlandske betalinger, remburs, inkasso, garantier.
 • Tlf. 7624 9283 vedrørende finansiering i udenlandsk valuta, finansielle instrumenter, investeringsråd osv.

Betalinger til eller fra udlandet

Vi har samlet en masse information om betalinger til eller fra udlandet på en separat side.

Den finder du her:

lock

Remburs

En sikker betalingsform internationalt

Rembursen er en af de sikreste betalingsformer på de internationale markeder.

Uafhængigt af store forskelle i handelskutymer og retssystemer fra land til land er rembursen underlagt en række internationale regler udarbejdet af det internationale handelskammer i Paris, der sikrer en ensartet praksis verden over.

Her kan du hente dokumenter:

Bemærk, at du kan udfylde dokumenterne på skærmen og derefter udskrive dem. Husk stempel og underskrift inden afsendelse.

question

Hvad er en remburs?

Indledning

Samhandel mellem køber og sælger er ensbetydende med en risiko for begge parter. Køber ved ikke om han modtager de varer, han har bestilt, og sælger ved ikke, om han kan være sikker på, at køber betaler. Samhandel på rembursbasis giver en vis sikkerhed for begge parter, men se helt bort fra risikoen, kan man ikke. I daglig sprog anvendes betegnelserne importremburs og eksportremburs. Her er der ikke tale om to forskellige former af rembursen, blot er rembursen set fra købers eller sælgers side. Det er altid køber, som beder sin bank om at udstede en remburs i favør sælgeren. Køber udfylder en rembursbegæring (se under rembursforløb pkt. 1.) i overensstemmelse med de betingelser, som er aftalt med sælger.

Hvad er en remburs:

En remburs er købers banks garanti for betaling til sælger under forudsætning af, at sælger opfylder samtlige rembursens betingelser og vilkår til punkt og prikke.

Remburser er normalt underkastet ensartede regler og sædvaner vedr. remburser. Udgiver af reglerne er Det Internationale Handelskammer i Paris og den seneste publikation er benævnt UCP 600 som trådte i kraft den 1. juli 2007.

Banken udsteder remburser gennem SWIFT-systemet, som er et elektronisk system, som mange banker i hele verden er tilsluttet.

Rembursen har 3 funktioner:

Garanti: Sælger er sikker på betaling fra købers bank, når han opfylder rembursbetingelserne. Sælger er dog aldrig mere sikker end soliditeten af købers bank. Køber er sikker på, at han ikke kommer til at betale før, alle rembursbetingelserne er opfyldt. Dette skulle give en vis sikkerhed for, at han modtager de bestilte varer.

Betalingen: Købers bank (og køber) betaler sælger via remburs.

Finansieringen: Hvis der aftales kredittid mellem køber og sælger, kan dette ske under remburs, idet denne kan udstedes med kredittid/med udskudt betaling.

Hvis du kunne tænke dig at læse mere om remburs, kan du hente filen her:

Mere info om remburs

file-text2

Incoterms

Udgivet af International Chamber of Commerce (ICC)

Internationale handelsklausuler

Incoterms er internationalt anerkendte transportklausuler, der anvendes i stor udstrækning i internationale og nationale kontrakter om salg/køb af varer. Klausulerne i Incoterms er således accepterede definitioner og fortolkninger af de mest udbredte klausuler.

Baggrund

Det første sæt af International Commercial Terms – forkortet Incoterms – udkom i 1936. I takt med at handelsforhold og ikke mindst transportmidlerne har ændret og udviklet sig, er Incoterms løbende blevet revideret for at afspejle de gældende internationale kutymer og realiteter. Seneste revidering er Incoterms 2020.

Anvendelse

Klausulerne finder kun anvendelse, når købsaftalens parter har aftalt, at en given klausul finder anvendelse på transporten. Klausulerne bestemmer bl.a. stedet for risikoens overgang fra sælger til køber og afgør ofte, hvem der skal bære omkostninger mv. forbundet med transporten.

Forskellen mellem Incoterms 2010 og Incoterms 2020

Der er meget få ændringer i Incoterms 2020 i forhold til Incoterms 2010, og her er de vigtigste.

 • Leveringsklausulen DAT har ændret navn til DPU. Der er ingen ændringer i indholdet af klausulen, der er alene tale om en navneændring fra “Delivered At Terminal” til “Delivered at Place Unloaded”

 • Leveringsklausulen CIP stiller nu højere krav til den forsikring, som sælgeren SKAL tegne. I Incoterms 2010 skulle forsikringen kun opfylde kravene i Institute Cargo Clauses (C), men i Incoterms 2020 skal forsikringen opfylde de skærpede krav i Institute Cargo Clauses (A).
book

Ordbog

RembursudtrykForklaring
About(cirka) Anvendt i forbindelse med beløb eller mængdeangivelse betyder det +/- 10%
Acceptance(accept) En accepteret veksel
Advise(advisere) At fremsende en remburs eller en ændring til en remburs til beneficianten
Advising bankDen bank (anden end udstedende bank), der fremsender rembursen til beneficianten
Air Waybill (AWB)(luftfragtbrev)
Amendment(ændring)
Applicant(ordregiver) Den på hvis vegne en remburs er udstedt
Approximately(cirka) Se About ovenfor
Assignment(transport) Transport i rembursbeløbet helt eller delvist til f.eks. en underleverandør
At sightBetaling på sigtbasis (ingen kredittid)
Available with(gyldig hos) Her vil være anført den bank, hvortil dokumenterne skal præsenteres
Beneficiary(beneficiant) Den i hvis favør rembursen er udstedt
Bill of Exchange(tratte eller veksel)
Bill of Lading(konnossement)
Clean Bill of Lading(rent konnossement) Konnossement uden anmærkninger om beskadigelse af gods eller emballage
CMR WaybillFragtbrev for landevejstransport
Confirmation(bekræftelse) Betyder, at en bank påtager sig en betalingsforpligtelse sammen med udstedende bank
Consignee(modtager)
Consignor(afsender)
Deferred Payment(udskudt betaling) Alternativ til Payment at sight
Documentary Credit(remburs) Det engelske udtryk for Remburs
Draft(tratte eller veksel) Se Bill of Exchange ovenfor
Expiry date/place(udløbsdato/-sted) Angiver, hvornår og hvor rembursen udløber for præsentation af dokumenter
For account of(for regning) Her vil rembursens ordregiver være anført. Se Applicant ovenfor
In favour of(i favør af) Her vil rembursens beneficiant være anført. Se Beneficiant ovenfor
Irrevocable(uigenkaldelig) Remburs, der ikke kan annulleres uden beneficiantens og en eventuel bekræftende banks accept
Issuing bank(udstedende bank)
Latest date of shipment(seneste afskibningsdato)
Letter of Credit(remburs) Det amerikanske udtryk for Remburs
Multimodal(kombineret) Anvendes i forbindelse med transport af gods, hvor der indgår flere typer transportmidler
n.n.(non negotiable)
Negotiable(negotiabel/omsættelig) Bruges i remburser som alternativ til ordet Payable og betyder betalbar (i en anden end udstedende bank.) Anvendes også om originaleksemplarerne af et konnossement
NegotiateAt betale mod veksler og/eller dokumenter med regres
Notify partyI transportdokument: Den der skal adviseres om et varepartis ankomst
On board(om bord)
Partial shipment(delafskibning/-afsendelse)
Payment order(udbetalingsordre) Instil den bank, der skal betale under en remburs om at betale provenuet helt eller delvist til f.eks. en underleverandør
Presentation period(præsentationsfrist) Angiver, hvornår dokumenterne senest skal præsenteres under rembursen
Reimbursement(betaling) Anvendes om betaling mellem udstedende og betalende bank
Revocable(genkaldelig) Remburs, som udstedende bank kan annullere indtil det tidspunkt, hvor der er præsenteret dokumenter
Revolving(revolverende) Remburs, hvor beløbet på nærmere specificerede vilkår reetableres - efter at rembursen er benyttet
TenorPeriode for udskudt betaling
Transferable(transferabel) Remburs, hvor beneficianten har lov til at overføre sine rettigheder under rembursen helt eller delvist til en eller flere underleverandører
Transshipment(omladning)
UCP 600De internationale rembursregler: Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, ICC Publication No. 600
Usance CreditRemburs med udskudt betaling. Se Deferred Payment ovenfor
sphere
UDLAND

International inkasso

Hurtig og enkel betalingsform

International inkasso er en hurtig og enkel betalingsform, der samtidig mindsker dine risici. Sikkerheden består i, at dokumenterne ikke udleveres til køber, før denne har betalt eller accepteret en veksel.

International inkasso har således intet at gøre med 'retslig inkasso'. International inkasso består i, at bankerne behandler dokumenter efter de instruktioner, bankerne har modtaget fra sælger. Man skal dog være opmærksom på, at bankerne ikke har nogen betalingsforpligtelse.

Dokumenter

Nedenfor finder du relevante dokumenter vedr. international inkasso:

question

Hvad er inkasso?

Udenlandsk inkasso, også kaldet bankinkasso eller blot inkasso, er en af de mest smidige og ukomplicerede dokumentbetalinger, vi kan tilbyde. Udenlandsk inkasso vil sige, at køber, mod betaling eller accept af veksel, får udleveret de dokumenter, som sælger har fremsendt. Udenlandsk inkasso sker efter de internationale inkassoregler, som er tiltrådt af de fleste lande og banker.

Betalingsformen giver ikke garanti for, at køber rent faktisk betaler og heller ikke garanti for, at varerne kun udleveres mod fremvisning af dokumenterne. Sidstnævnte afhænger af den valgte fragtform og leveringsadresse. Betalingsformen giver således alene sikkerhed for, at inkassodokumenterne behandles efter sælgers instrukser.

Udenlandsk inkasso vil derfor typisk blive anvendt, hvor der er et vist tillidsforhold mellem køber og sælger. Ønskes en større sikkerhed anbefaler vi, at De anvender remburs.

list2

Inkassoformer

Der findes forskellige former for udenlandsk inkasso, herunder følgende:

 • Cash against Documents (CAD) eller Documents against Payment (D/P)
 • Documents against Acceptance (D/A)

De forskellige former tilgodeser forskellige behov. Bankens udlandsafdeling rådgiver gerne om valg af inkassoform i den enkelte sag.

UDLAND

Online system Trade Finance

Trade Finance er et system til elektronisk behandling af remburser og inkassationer på importsiden.

Systemet er et internetbaseret browsersystem.

Trade Finance giver følgende fordele for dig:

 • remburser når hurtigere frem til modtager
 • løbende orientering om nye forretninger, dispositioner og ændringer under dine remburs- og inkassoforretninger på importsiden
 • der spares tid på administration af forretningerne
 • systemet kan benyttes, når det passer dig

Udenlandske garantier

I forbindelse med udenrigshandel forlanger kontraktparterne ofte, at der udstedes garantier af bankerne for modpartens korrekte opfyldelse af aftalen.

En garanti har til formål at afdække risikoen for, at afviklingen af en kontrakt forløber anderledes end forventet. Nemlig ved at sikre den begunstigede en pengemæssig erstatning for nærmere definerede tab.

En garanti er mange ting! Der findes forskellige former for bankgarantier - med hver sit formål.

Garantityper:

 • Tilbudsgaranti (Bid Bond el. Tender Guarantee):
  Sikrer, at køber modtager erstatning, hvis sælger ikke overholder sine forpligtelser i et afgivet tilbud. Ved internationale licitationer er en sådan garanti ofte en betingelse for, at sælgers tilbud overhovedet kan komme i betragtning.
 • Forudbetalingsgaranti (Advance Payment Guarantee):
  Garantien sikrer, at køber modtager forudbetalingen tilbage, hvis sælger ikke opfylder sine leveringsforpligtelser.
 • Kontraktopfyldelsesgaranti/Arbejdsgaranti (Performance Bond):
  Giver køber sikkerhed for, at han modtager erstatning, hvis sælger ikke overholder sine kontraktlige leverings-, funktions- og kvalitetsmæssige forpligtelser.
 • Leverancegaranti (Performance Bond):
  Sikrer, at køber modtager erstatning, hvis sælger ikke leverer varen i henhold til kontrakten
 • Tilbageholdelsesgaranti (Retention Bond el. Performance Bond):
  Ved handel med kapitalgoder har køber ofte ret til at modregne fejl og mangler i den sidste rate af kontraktprisen. I stedet for at sælger først får sidste rate f.eks. et år efter levering, kan han udstede en tilbageholdelsesgaranti, der sikrer køber mulighed for at få erstatning for fejl og mangler, selv om kontraktprisen er betalt fuldt ud ved levering.
 • Betalingsgaranti (Payment Guarantee):
  Garanti til sikkerhed for købers forpligtelse til at betale. Denne form for garanti kan bl.a. bruges til sikkerhed for betaling af løbende vareleverancer.
 • Standby remburs:
  En garanti, der er underkastet de internationale rembursregler (UCP 600) og International Standby Practices (ISP); bruges mest i USA og lande med stor samhandel med USA. Sikrer sælger mod købers misligholdelse af en betalingsforpligtelse. Sælgers dokumentation er normalt en skriftlig erklæring (vedlagt en kopi af faktura/forsendelsesdokument) om, at køber ikke har opfyldt sin betalingsforpligtelse.

Anfordringsgarantier (on demand guarantee) eller betingede garantier (conditional guarantee):

Er garantien udstedt som en anfordringsgaranti, skal der betales mod et simpelt krav fra den garantibegunstigede.

Er garantien udstedt som en betinget garanti, skal der derimod kun betales, hvis garantirekvirenten er indforstået, eller hvis den begunstigede præsenterer en dom for, at banken skal betale.

Hvornår ophører garantien?

Vi anbefaler, at garantier - allerede når de udstedes - har en udløbsdato. Ellers kan en garanti først slettes, når den begunstigede giver lov. Og så kan det stå hen i det uvisse, hvornår garantirekvirenten er frigjort fra garantien.

Modtagelse af garantier:

Når begunstigede skal modtage en garanti er det vigtigt, at garantien sendes gennem modtagers bankforbindelse. Derved får man vished for, at garantiudstedelsen er ægte, og at det er muligt at få vurderet risikoen på den udenlandske bank og/eller landet, hvor banken er hjemmehørende.

Du er altid velkommen til at kontakte vores udlandsafdeling på tlf. 98703860.

Correspondent Banking

Here you can download a list of our Principal Correspondents:

If you have any questions please do not hesitate to contact our Foreign Department, tel. +45 98703860.