Logo
Pension for erhverv

Pension for erhverv

Uanset om du har en enkeltmandsvirksomhed eller har ansatte, kan en pensionsordning være en attraktiv løsning for din virksomhed.

Nedenfor gennemgår vi de forskellige pensionsordninger, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Kontakt os meget gerne, hvis du har spørgsmål. Vi står klar til at hjælpe med den bedste løsning til din virksomhed.

Firmapension

Med en firmapensionsordning er både virksomhed og medarbejdere bedre stillet.

Værdifuld tryghed for dig og dine medarbejdere

Firmapension er sund fornuft og sikkerhed for virksomheden. Dine medarbejdere får økonomisk tryghed, mens de er på arbejdsmarkedet, og når de går på pension. Samtidig undgår du, at lønudgifter ved sygdom løber løbsk.

Vi kan tilbyde en stærk firmapensionsaftale i samarbejde med PFA Pension.

Fordele for medarbejderne

Med en firmapension får medarbejderne adgang til en række fælles fordele:

 • En bedre økonomi i seniorlivet
 • Økonomisk tryghed for familien ved død, ulykke og sygdom
 • Frihed til selv at vælge investeringsrisiko og dækninger
 • Personlig rådgivning til alle medarbejdere
 • Attraktive priser og vilkår, fordi medarbejderne "køber ind sammen"

Fordele for virksomheden

Samtidig er firmapension til gavn for virksomheden:

 • Virksomheden risikerer ikke at stå med store lønudgifter, hvis en medarbejder bliver langtidssyg.
 • Firmapension kan oprettes ved antal ansatte ned til 5.
 • Let administrativ løsning, så tiden og energien kan bruges på det, som virksomheden er bedst til.
 • Virksomheden udviser et socialt og etisk ansvar over for medarbejderne og deres nærmeste.
 • Sundhedssikring som en del af aftalen kan sørge for, at en syg medarbejder hurtigere kommer i behandling – og rask tilbage i job.
 • En god pensionsaftale er et personalegode, der gør det nemmere at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere om firmapension? Så lad os sammen tale om den løsning, der bedst matcher behovet i din virksomhed - kontakt os for at aftale et møde.

Pension for selvstændige: Er din familie ligeså tryg, som du er selvstændig?

Pension for erhverv

30% regel for selvstændige

Fleksible pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende

Du har mulighed for hvert år at indbetale 30% af virksomhedens overskud på en livsvarig pension og derudover 63.100 kr. på en ratepension - uden at være bundet til en bestemt indbetaling i de efterfølgende år.

30%-ordningen tager højde for de særlige forhold for selvstændige, hvor overskuddet kan variere fra år til år. Du kan ganske enkelt spare op, når du har mulighed for det.

De færreste kender overskuddets præcise størrelse, når man nærmer sig udgangen af året. Indbetalingen på pensionsordningen fastlægges derfor ud fra et skøn over det forventede overskud. Vi anbefaler, at du spørger din revisor til råds herom. Hvis det senere viser sig, at overskuddet er mindre end forventet, og at du derfor har indbetalt for meget på pensionsordningen, kan det overskydende fradrag overføres til næste indkomstår.

En pensionsordning er et godt supplement til opsparing i virksomheden. Med en pensionsordning i baghånden kan du planlægge og sikre fremtiden.

Ud over indbetaling af 30% af virksomhedens overskud på en livsvarig pension, kan du årligt indbetale 63.100 kr. på en ratepension med fuldt skattemæssigt fradrag.

Overblik over fordelene:

Ved at investere virksomhedsoverskud i en pensionsopsparing opnår du som selvstændig erhvervsdrivende en bred vifte af fordele, som bør indgå i dine overvejelser:

 • Større tryghed for dig og din familie.
 • Opsparingen er "øremærket" til pension.
 • Fuldt skattefradrag for indbetaling af op til 30% af virksomhedens overskud før renter.
 • Ingen forpligtelser til fremtidig indbetaling.
 • Hos os har du mulighed for selv at investere dine pensionsmidler på ratepensionsordningen i værdipapirer eller vælge mellem forskellige plejeordninger.
 • Ved opsparing i virksomhedsordningen er dine investeringsmuligheder begrænset til obligationer samt investeringsforeninger, der opfylder bestemte krav.
 • Mulighed for tilknytning af forsikringsdækninger.
 • Der kan indsættes en begunstiget på pensionsopsparingen.
 • Lav afkastbeskatning (afkastet på pensionskonti beskattes kun med 15,3%).
 • Værdien af pensionsopsparingen er kreditorbeskyttet, så uanset hvad fremtiden måtte byde ind med, er pengene dine.
Pension for erhverv

Ophørspension

Indskyd fortjenesten ved salg af din virksomhed på en ophørspension - Behold dine penge efter et generationsskifte

Til dig, der sælger din virksomhed, og som ønsker fuldt fradrag for den skattepligtige fortjeneste ved at spare op til alderdommen på en særlig pensionsordning. Din ægtefælle kan også oprette en ophørspension efter særlige regler.

Planlægning

Opsparet overskud kan ikke bruges på en ophørspension. Det er derfor vigtigt, at du i god tid planlægger, om opsparet overskud skal placeres i virksomhedsskatteordningen, eller om pengene skal indsættes på en pensionsordning.

A/S og ApS

Du kan også oprette en ophørspension, hvis du har været hovedaktionær og sælger/lukker selskabet.

Sådan fungerer ophørspensionen

 • Alle over 55 år kan oprette ophørspension, såfremt de har drevet selvstændig virksomhed i 10 år indenfor de sidste 15 år.
 • Der kan maksimalt indskydes 3.162.500 kr. ved salg/delvis salg af virksomheden, dog ikke mere end den skattepligtige fortjeneste ved salget.
 • Der er fuldt fradrag for indskuddet. Beløbet kan fradrages i afståelsesåret, hvis indbetalingen foretages senest 1. juli i det følgende kalenderår.
 • Din virksomhed skal have drevet et aktivt erhverv. Mere end 50% af aktiviteten i din virksomhed må ikke have bestået af udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende passiv pengeanbringelse.
 • Udbetaling kan tidligst påbegyndes 5 år efter første indbetaling. Udbetalingen sker i årlige rater over min. 10 år.
 • Af udbetalingen skal der betales indkomstskat.
 • Hvis du dør, før ophørspensionen er udbetalt, udbetales pensionen til dem, du har begunstiget. Udbetalingen beskattes med en afgift på 40% samt evt. boafgift. Det er muligt at få udbetalingen i rater.

Meget nemt

Det er meget nemt at oprette pensionen. Din økonomiske rådgiver skal blot udfærdige en erklæring som dokumentation for indbetalingens størrelse.

Fordele ved ophørspension

 • Du kan indbetale op til 3.162.500 kr. på en ratepension.
 • Du får fuldt skattefradrag i salgsåret, hvis indbetalingen sker senest den 1. juli i indkomståret efter salget.
 • Du kan til forskel fra en almindelig ratepension oprette en ophørspension, efter du er fyldt 80 år, og du kan få udbetalt fra den, efter du er fyldt 90 år.
 • Du og din ægtefælle får mulighed for at lappe på det forhold, at I måske tidligere ikke har sparet op til pension.
 • Ved at indbetale på en ophørspension, får du mulighed for at ”styre” skatten, idet skatten ikke skal betales på en gang her og nu.
 • Lav beskatning af afkastet
 • Du betaler kun 15,3% i skat af det løbende afkast.

Optimering af formuen

Ophørspensionen vil pga. de skattemæssige fordele være med til at optimere din formue.

Ophørspension - når du sælger din virksomhed