Bæredygtighed og samfundsansvar

Ringkjøbing Landbobanks ESG-rapport for 2020.

Det har i 2020 stillet helt særlige krav til Ringkjøbing Landbobank at opretholde balancen mellem vores fire væsentligste interessenter:

 • Kunder
 • Medarbejdere
 • Samfund
 • Aktionærer

Vi har – som alle andre – været kraftigt påvirket af covid-19. I marts og april kunne vi ikke vide, hvor stor betydning virussen ville få, men vi vidste, at mange andre ville blive hårdere ramt end Ringkjøbing Landbobank. Derfor besluttede vi tidligt en række tiltag til støtte for vores kunder og øvrige samarbejdspartnere:

 • Vi har holdt tæt kontakt med vores erhvervskunder og fungeret som deres sparringspartner i forhold til de statslige hjælpepakker og covid-19 lånetilbud
 • Vi har tilbudt vores privatkunder ydelsesoverspring
 • Vi har gentegnet og forudbetalt vores sponsoraftaler, selv om mange af vores samarbejdspartnere har været ude af stand til at opretholde deres sædvanlige aktiviteter
 • Vi har betalt vores regninger ved modtagelse og fremrykket anlægsopgaver
 • Vi har på opfordring fra en række borgmestre ekstraordinært indrykket annoncer i Vest-, Midt-, og Nordjylland for at støtte de lokale medier

Indtil videre er vi sluppet lettere end frygtet, selv om situationen stadig er usikker. Men vi ser fremad og fortsætter bl.a. vores arbejde med bæredygtighed i form af miljøforhold (E), sociale forhold (S) og governance (G), hvilket vi oplever stor opbakning til fra alle fire interessentgrupper.

Vores fire væsentligste interessenter

Kunder

Vi er i Ringkjøbing Landbobank stærkt optaget af at integrere bæredygtighed i hele vores forretningsmodel – ikke mindst på investerings- og udlånsområdet.

Vi har gennem mange år opdyrket nicher, som understøtter den grønne omstilling. En niche i Ringkjøbing Landbobank er kendetegnet ved, at vi har sat os dybt ind i området, så vi kan vise handlekraft og yde ordentlig og kompetent rådgivning. Herunder har vi opbygget relationer til både nationale og internationale samarbejdspartnere, hvilket bl.a. har øget vores kapacitet til at medfinansiere investeringer i produktion af vedvarende energi. Allerede fra 1995 gjaldt det finansiering af vindmøller, som har udviklet sig til et vigtigt forretningsområde for banken. Senere har vi også opbygget kompetencer og udlånt stadig større beløb til solcelle- og biogasanlæg.

På investeringsområdet arbejder Ringkjøbing Landbobank tæt sammen med BankInvest, som i 2020 har lanceret to svanemærkede fonde – Globale Aktier Bæredygtig Udvikling og Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling. Interessen har været overvældende – ved udgangen af 2020 var der investeret over 8,5 mia. kr. i aktiefonden, og obligationsfonden har også fået en meget tilfredsstillende start.

På livrente- og personforsikringsområdet samarbejder Ringkjøbing Landbobank med Letpension, som i 2021 planlægger at lancere et klimavenligt opsparingsprodukt. Det ser vi meget frem til at få på hylderne.

Medarbejdere

Ved udgangen af 2020 har vi 28 elever og trainees under uddannelse – ligesom vi bidrager med et betydeligt antal vidensarbejdspladser i vores lokalområder. Som medarbejder i Ringkjøbing Landbobank udvikler man sine kompetencer v.h.a. videreuddannelse – bl.a. i samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet samt lokale erhvervsakademier og gymnasiale uddannelser.

Samfund

Det er Ringkjøbing Landbobanks målsætning at være CO2-neutral. Det er vi i dag, idet vi ejer Sæbygård Skov, hvor den årlige tilvækst binder ca. 5 gange mere CO2, end banken udleder.

Ratingbureauerne, der vurderer virksomheders bæredygtighed, accepterer normalt kun CO2-binding ved skovdrift, når der er tale om projekter, der er certificerede efter en FN godkendt standard. Der er Sæbygård Skov ikke, hvorfor vi har besluttet at supplere med tilkøb af klimakreditter for 300 tons CO2.

Vi har som en stærk lokalbank altid være bevidste om vores betydning for de lokale samfund i Vest-, Midt- og Nordjylland, og det er et ansvar, vi gerne tager på os. I vores rådgivning har vi større fokus end nogensinde på bæredygtighed – herunder energiforbedringer. Vi understøtter bl.a. udskiftning af olie- og gasfyr i hele Danmark, og på landbobanken.dk kan vores privatkunder finde inspiration til energibesparelser via Totalkredits energiberegner. Vi finansierer investering i lokal erhvervsudvikling, og vi yder støtte til over 1.400 lokale foreninger, initiativer og arrangementer.

Ringkjøbing Landbobanks bestyrelse har i 2020 tiltrådt de 25 anbefalinger om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, der blev resultatet af det arbejde, Finans Danmarks Hvidvask Task Force udkom med i slutningen af 2019. Banken bruger store ressourcer på arbejdet med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Herudover bidrager vi i betydelig grad til samfundet på landsplan ved at løse en lang række opgaver inden for bl.a. skatteindberetning og digitalisering og som en af Danmarks 100 største skatteydere. Vi er derfor skuffede over, at et flertal i Folketinget har besluttet at pålægge den finansielle sektor en særskat, så vi fra 2023 skal betale mere, end andre private virksomheder skal af deres indtjening.

Aktionærer

Ringkjøbing Landbobanks forretningsmodel skal være robust og bæredygtig for alle vores interessenter, hvilket er en forudsætning for at skabe et tilfredsstillende afkast af aktionærernes investering. Vi føler, det er lykkedes og ser frem til at fortsætte arbejdet i det spor, vi har lagt ud.

Rapportering

Ringkjøbing Landbobank bakker op om de 15 ESG-nøgletal, der er defineret af Nasdaq Copenhagen, Finansforeningen og FSR – Danske Revisorer for at skabe sammenlignelighed på tværs af brancher og sektorer.

Status på disse nøgletal for 2020 finder du sammen med meget mere om bæredygtig bankdrift på de følgende sider, som udgør Ringkjøbing Landbobanks anden ESG-rapport. Bankens arbejde med ESG-området er stadig i proces, og nu er det op til dig at vurdere, hvor langt vi er kommet.

CEO John Fisker

"Banken driver sin virksomhed med afsæt i værdierne: Kompetent, Handlekraftig, Ordentlig"

Ringkjøbing Landbobanks forretningsmodel

Ringkjøbing Landbobanks forretningsmodel er baseret på tætte relationer til vores kunder, ansvarlig långivning og et højt kompetenceniveau kombineret med effektive forretningsprocesser. Vi fokuserer på dels at være lokalbank i Vest-, Midt- og Nordjylland og dels at være nichebank inden for udvalgte segmenter i hele Danmark.

Banken har en to-brand strategi med et fælles bomærke ”Faklen” og to navnetræk – nemlig Nordjyske Bank i Nordjylland og Ringkjøbing Landbobank i resten af Danmark.Banken ønsker i overensstemmelse med vores ”Politik for samfundsansvar” at være en ansvarlig og værdiskabende bank, der udviser samfundsansvar.

Det gør vi ved at skabe gode, langsigtede resultater for aktionærerne og samtidig yde vores bidrag til at skabe et bæredygtigt samfund med fokus på kunder, medarbejdere, klima og miljø samt samfundet – både på lokalt og nationalt plan. Det er endvidere vores målsætning at være kendt blandt alle interessenter som en solid og nærværende samarbejdspartner.

Som relationsbank ser vi det som vores opgave at yde kompetent og nærværende rådgivning til både privat- og erhvervskunder – uanset afstand. Vores fjernkundekoncept er baseret på tætte relationer over video, telefon og mail, og vi bestræber os på, at vores fjernkunder skal opleve samme nærvær og tilknytning til deres personlige rådgiver, som de lokale kunder gør.

Banken driver sin virksomhed med afsæt i værdierne:

 • Kompetent
 • Handlekraftig
 • Ordentlig


ESG faktabog

Et supplement til bankens årlige ESG-rapport

Nærværende faktabog skal ses som et supplement til bankens årlige ESG-rapport, da sidstnævntes fokus er en dybere behandling af udvalgte emner samt præsentationen af hoved- og nøgletal for ESG.

Faktabogen præsenterer data i en mere kompakt og overskuelig form og indeholder data, der ligger ud over formålet med ESG-rapporten.

ESG faktabog