Logo
Principper for anti-hvidvask

Bankens principper for anti-hvidvask

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en vigtig samfundsopgave som vi tager meget alvorligt.

Hvidvask Task Force

I november 2019 kom Finans Danmarks Hvidvask Task Force med 25 anbefalinger, der på tværs af den finansielle sektor, myndigheder og samfund sætter fokus på en fælles indsats i forhold til bekæmpelse af finansiel kriminalitet. Læs mere i PIXI-udgaven af anbefalingerne her.

Banken støtter op om Finans Danmarks adfærdsprincipper, der har til formål at sikre en forbedret og ensartet indsats mod hvidvask og terrorfinansiering på tværs af de danske banker.

Adfærdsprincipper til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

  • Vi påtager os loyalt og ansvarligt at bekæmpe økonomisk kriminalitet.
  • Vi anerkender, at forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering ikke er en konkurrenceparameter, og at samarbejde og fælles løsninger derfor er ønskelige.
  • Vi vil sikre, at ledelse og medarbejdere arbejder efter de 6 adfærdsprincipper med tilhørende handleanvisninger.

De 6 adfærdsprincipper:

  • Vi sætter altid etik før profit
  • Vi følger loven og lovens ånd
  • Vi vil gerne kigges i kortene
  • Vi arbejder målrettet med vores virksomhedskultur
  • Vi påtager os ledelsesansvar og sikrer, at alle medarbejdere tager ansvar i forhold til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
  • Vi samarbejder konstruktivt med alle interessenter, herunder myndighederne

Bankens principper for anti-hvidvask understøtter målet om at gøre alt hvad vi kan, for at sikre, at vi ikke bliver misbrugt til hvidvask, finansiering af terrorisme, økonomisk kriminalitet eller andre ulovlige aktiviteter.

Hvidvask, bankens organisering

Banken har etableret tre forsvarslinjer: Første forsvarslinje er kundevendte medarbejdere og ekspertfunktioner, anden forsvarslinje er bankens compliance- og risikofunktioner og tredje forsvarslinje er bankens interne revision.

img

Hvorfor spørger vi vores kunder om ID/billedlegitimation samt hvor pengene kommer fra ved betalinger mv.?

Vi er nødt til at kende vores kunder og forstå, hvordan du bruger os som bank, for at beskytte dig og os imod at blive misbrugt til hvidvask, terrorfinansiering eller andre ulovlige formål.

Med udgangspunkt i det kendskab, arbejder vi løbende på at identificere usædvanlige eller mistænkelige forhold.

Banken monitorerer sine kunder og deres transaktioner for usædvanlige eller mistænkelige forhold.

Vores ekspertfunktion Anti-hvidvask og Operationel risiko undersøger de usædvanlige eller mistænkelige forhold, der dannes automatisk af vores systemer eller manuelt indberettes.

Medarbejderne underretter til Hvidvasksekretariatet, når en mistanke ikke kan afkræftes.

En alarm udløses f.eks. af store eller hyppige kontante transaktioner, udenlandske overførsler til/fra højrisikolande mv.

Generelt fylder underretninger med mistanke om terrorfinansiering meget lidt, mens hvidvaskunderretninger, især mistanke om socialt bedrageri eller skatteunddragelse, udgør langt størstedelen af underretningerne.

Hvordan banken uddanner sit personale

Bankens medarbejdere gennemfører løbende obligatoriske uddannelser, ligesom der afholdes målrettede information- og uddannelsesforløb, i forbindelse med ændrede regler og over for udvalgte medarbejdergrupper.

Whistleblowerbeskyttelsen

Banken har en intern whistleblowerordning, hvor bankens ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af banken. Banken har etableret denne lovpligtige ordning efter lov om finansiel virksomhed §75 a.

DANSK | ENGLISH