CEO John Fisker gennemgår Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2016:

5 års hoved- og nøgletal

Hovedtal for banken (i mio. kr.) 2015 2014 2013 2012 2011
Basisindtjening i alt 954 907 844 823 767
Samlede udgifter og afskrivninger -306 -298 -273 -265 -248
Basisresultat før nedskriv. på udlån 648 609 571 558 519
Nedskrivninger på udlån m.v. -60 -87 -120 -157 -129
Basisresultat 588 522 451 401 390
Beholdningsresultat 0 +65 +23 +49 +1
Udgifter bankpakker 0 0 -2 -2 -11
Resultat før skat 588 587 472 448 380
Resultat efter skat 459 446 358 328 286
           
Egenkapital 3.296 3.099 2.901 2.676 2.483
Indlån 16.987 15.450 14.114 12.867 12.755
Udlån 17.300 15.507 13.849 12.424 12.747
Balancesum 22.317 21.238 19.583 17.682 17.549
Garantier 2.234 2.218 1.902 1.667 1.052
           
Nøgletal for banken (i procent)          
Primo egenkapitalens forrentning før skat 19,8 21,1 18,1 18,5 16,9
Primo egenkapitalens forrentning efter skat 15,4 16,0 13,7 13,6 12,7
Omkostningsprocent 32,1 32,8 32,4 32,2 32,4
Egentlig kernekapitalprocent 17,1 17,5 18,7 19,6 18,3
Kernekapitalprocent 17,1 17,5 19,2 20,9 19,8
Samlet kapitalprocent 18,8 17,5 20,0 22,4 21,4
Solvensbehov 9,0 8,9 8,9 8,0 8,0
           
Nøgletal pr. 5 kroners aktie (i kroner)          
Basisresultat 129 112 94 83 79
Resultat før skat 129 126 99 93 77
Resultat efter skat 100 95 75 68 58
Indre værdi 721 664 607 553 503
Ultimo kurs 1.500 1.152 1.099 770 579
Udbytte 30 26 25 14 13

Finanstilsynets officielle nøgletal for Ringkjøbing Landbobank

    2015 2014 2013 2012 2011
Kapitalprocenter:            
Samlet kapitalprocent pct. 18,8 17,5 20,0 22,4 21,4
Kernekapitalprocent pct. 17,1 17,5 19,2 20,9 19,8
Indtjening:            
Egenkapitalforrentning før skat pct. 18,4 19,6 16,9 17,4 15,9
Egenkapitalforrentning efter skat pct. 14,3 14,9 12,8 12,7 11,9
Indtjening pr. omkostningskrone kr. 2,60 2,52 2,19 2,06 1,98
Afkastningsgrad pct. 2,1 2,1 1,8 1,9 1,6
Markedsrisiko:            
Renterisiko pct. 2,2 1,2 0,6 0,6 0,7
Valutaposition pct. 0,8 0,4 1,6 0,6 0,9
Valutarisiko pct. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likviditetsrisiko:            
Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet pct. 99,7 140,7 166,2 185,5 140,5
Udlån + nedskrivninger herpå i forhold til indlån pct. 107,4 106,4 104,1 102,4 105,0
Kreditrisiko:            
Udlån i forhold til egenkapital   5,2 5,0 4,8 4,6 5,1
Årets udlånsvækst pct. 14,0 12,0 11,5 -2,5 -3,1
Summen af store engagementer pct. 63,4 47,8 35,0 27,2 11,8
Akkumuleret nedskrivnings-
procent
pct. 4,6 5,0 5,1 5,1 4,5
Årets nedskrivningsprocent pct. 0,29 0,47 0,72 1,06 0,89
Andel af tilgodehavender med nedsat rente pct. 0,4 0,3 0,5 0,8 0,4
Aktieafkast:            
Årets resultat pr. aktie * / *** kr. 1.941,4 1.853,9 1.462,8 1.314,6 1.135,2
Indre værdi pr. aktie * / ** kr. 14.428 13.280 12.145 11.049 10.055
Udbytte pr. aktie * kr. 600 520 500 280 260
Børskurs / årets resultat pr. aktie * / ***   15,5 12,4 15,0 11,7 10,2
Børskurs / indre værdi pr. aktie * / **   2,08 1,73 1,81 1,39 1,15

     *) Beregnet på grundlag af aktiestykstørrelse på 100 kroner.
   **) Beregnet med udgangspunkt i antal aktier i omløb ultimo året.
 ***) Beregnet på grundlag af gennemsnitligt antal aktier. 
 Gennemsnitligt antal aktier beregnes som et simpelt gennemsnit af primo og ultimo.