Logo
Erklæringer om bæredygtighed

Erklæring om negativ indvirkning på bæredygtighed

Når vi i banken yder investeringsrådgivning til vores kunder, tager vi hensyn til de finansielle produkters vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger. I vores politik for integration af bæredygtighedsrisici er det beskrevet, hvordan bæredygtighedsrisici generelt integreres, når vi yder kunden investeringsrådgivning.

I størstedelen af de finansielle produkter, vi rådgiver om, er der fokus på de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet af produktet. Ved investering i produkter med et højt bæredygtigt fokus, er det vores vurdering, at de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet vil være lavere end ved de øvrige finansielle produkter.

Definition af bæredygtighedsrisiko: En miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, hvis den opstår, kan have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering.

Lovpligtig erklæring om hensyntagen til negative bæredygtighedsvirkninger ved ydelse af porteføljepleje

Nedenstående er en erklæring fra Ringkjøbing Landbobank om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. Erklæringen offentliggøres, idet banken i forbindelse med ydelse af porteføljepleje tager hensyn til investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.

I banken vurderer vi aktuelt, at udslip af Co2 har den største negative indvirkning på klimaet. I bankens investeringsprodukter er der derfor fokus på investering i virksomhedernes nedbringelse af Co2 udledningen. Banken vil bl.a. fremlægge en årlig handlingsplan for at overvåge, om målene for reduktion af Co2 aftrykket fra vores investeringsprodukter løbende overholdes og reduceres.

Udover denne erklæring har banken desuden udarbejdet en ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici” hvori processen for identificering og prioritering af de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger og -indikatorer beskrives.

Banken distribuerer en række investeringsprodukter. Størstedelen af vores porteføljepleje på vegne af kunder bygges op med produkter fra en eller flere af vores samarbejdspartnere på investeringsområdet, primært investeringsforeninger. Disse samarbejdspartnere er udvalgt med afsæt i vores politik for integration af bæredygtighedsrisici. Det betyder, at banken i praksis lægger forvalternes hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer til grund, når vi sammensætter investeringsporteføljer, og når vi i forbindelse med porteføljepleje tager investeringsbeslutninger på vegne af kunderne.

Som det er beskrevet i vores ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici” udvælges vores samarbejdspartnere og produktleverandører på investeringsområdet, f.eks. investeringsforeninger, blandt mange kriterier også ud fra et kriterie om, at vores kunders formuer kan investeres ansvarligt og med et bæredygtigt aftryk. Et af fokuspunkterne er bl.a., at samarbejdspartneren via aktivt ejerskab understøtter udvikling og langsigtede værdiskabelse i de selskaber, der investeres i.

De udpegende samarbejdspartnere har alle i et eller andet omfang tilsluttet sig overholdelse af adfærdskodekser for ansvarlig forretningsskik og internationalt anerkendte standarder for due diligence og rapportering. Informationen vil altid være tilgængelig i udbydernes rapportering, herunder ESG-rapportering.

Bankens politikker vedr. bæredygtighed og aflønning: