CO2-aftrykket fra investeringsprodukter

Forum for Bæredygtig Finans lancerede i december 2019 en række anbefalinger til, hvordan den finansielle sektor kan bidrage til at accelerere den bæredygtige omstilling af samfundet.

En af anbefalingerne er, at man som pengeinstitut skal fremlægge en årlig handlingsplan for reduktion af CO2-aftrykket af investeringsprodukter i forbindelse med fremlæggelse af årsrapporten – første gang i forbindelse med årsrapporten for 2021.

Konkret anbefaler Forum for Bæredygtig Finans, at pengeinstitutterne offentliggør:

  1. Total CO2-emissioner angivet i tons CO2e
    (CO2-ækvivalenter) 1
  2. CO2-aftryk angivet i tons CO2e pr. investeret mio. kr.

Denne handlingsplan er Ringkjøbing Landbobanks bidrag til opfyldelse af anbefalingen. Handlingsplanen afspejler status pr. 31. december 2021. Måden, vi arbejder med handlingsplanen og opgørelsen på, vil udvikle sig over tid.

Viden om CO2-udledning indgår i investeringsrådgivningen
Banken tilbyder attraktive investeringsløsninger, der er tilpasset hver enkelt kundes personlige tidshorisont og præferencer for risiko.

At der nu kommer tal på CO2-udledningen fra bankens investeringer på vegne af kunderne og fra bankens egenbeholdning, tilfører ny viden, som fremover indgår i rådgivningen – f.eks. i forhold til de investeringsprodukter, vi anbefaler.

I 2022 vil vi udarbejde en tilsvarende handlingsplan for bankens udlån. Målet er, at vi fremover i højere grad kan træffe et bæredygtigt valg sammen med kunderne. Både når der investeres, og når der skal lånes penge.

Opgjort CO2-udledning (CO2e) fra beholdningen af investeringsprodukter pr. 31. december 2021 for rapporteringsåret 20212


Markedsværdi i mio. kr.
Andel
CO2e tons
CO2e tons pr. investeret mio. kr.
Andel af samlet CO2e
Formuepleje inkl. to aktieporteføljer
11.450
63,0 %
74.025
6,47
74,2 %
Puljeordninger
5.575
30,6 %
25.611
4,59
25,6 %
Bankens egenbeholdning
1.162
6,4 %
181
0,16
0,2 %
I alt
18.187
100 %
99.817
5,49
100 %

1 Aktivklasser omfattet af opgørelsen
De omfattede investeringer i opgørelsen er baseret på et udvælgelseskriterium om, at Ringkjøbing Landbobank har direkte adgang til eller mulighed for at påvirke sammensætningen af investeringerne. Opgørelsen omfatter bankens formueplejeprodukter inkl. to aktieporteføljer, bankens puljeordninger og bankens egenbeholdning – dog ekskl. handelsbeholdninger og ejerandele i sektorselskaber. I opgørelsen er medtaget investering i aktier, investeringsforeningsbeviser, virksomhedsobligationer og realkreditobligationer. Den del af forretningsomfanget inden for investeringsaktiviteter, der ikke er medtaget, udgøres primært af statsobligationer, hvor CO2-beregningsmetoderne endnu ikke er færdigudviklede. Generelt gælder det for de aktiver, der ikke er medtaget i opgørelsen, at de formodes at have en forholdsvis lav CO2-udledning.

Investeringer, kunden selv foretager, eller som banken foretager efter instruks fra kunden, er ikke medtaget.

2 Datagrundlaget
Til brug for opgørelsen af CO2-udledningen har banken anvendt de fælles principper for metoder til måling og opgørelse af finansierede emissioner fra investeringer, som er udviklet af pengeinstitutternes brancheorganisation Finans Danmark.

Til opgørelse af CO2-udledning for investeringer i aktier og virksomhedsobligationer er anvendt data fra MSCI. Datagrundlaget består af både virksomhedsspecifikke data og estimerede udledninger.

For realkreditobligationer udstedt af Nykredit, Jyske Kredit og Realkredit Danmark er offentliggjorte udledningsestimater fra udstederne anvendt. Der er ikke fundet data fra andre udstedere, som derfor ikke indgår i opgørelsen.

For BankInvest investeringsforeninger er BankInvests egne CO2-beregninger på foreningsniveau anvendt. BankInvest anvender ligeledes data fra MSCI.