Afrapportering - governance

Bankens arbejde med governance finder sted under overskrifterne ordentlighed og ansvarlig ledelse, og det er der ikke noget nyt i. Sådan har det været siden 1886.

Det er der kommet en god bank ud af. Ringkjøbing Landbobank ejes i dag af over 50.000 aktionærer. Ultimo 2021 var børsværdien 25,5 mia. kr., og den bogførte egenkapital var 8,7 mia. kr. Banken har over 600 medarbejdere og over 200.000 kunder, som repræsenterede et samlet udlån på 41,2 mia. kr. og et samlet indlån inkl. puljeindlån på 43,7 mia. kr. ultimo 2021. Ringkjøbing Landbobank brandet har i følge Voxmeter sektorens bedste image, og Nordjyske Bank brandet er nummer fire.

Banken ledes ud fra principper om diversitet, lige muligheder for alle medarbejdere, beskyttelse af kunders, medarbejderes og andres data, uafhængighed samt transparens i lønpolitikken og afkastet til aktionærerne.

Banken understøtter retfærdighed og stærke institutioner ved bl.a. at indgå i et tæt samarbejde med danske myndigheder om at sikre den finansielle stabilitet, skabe transparens og lette offentlige opgaver inden for skatteindberetning og digitalisering.

I Ringkjøbing Landbobank er bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering en opgave for alle medarbejdere.
Medarbejdernes indsats understøttes af en central afdeling, som overordnet forestår arbejdet med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og bl.a. modtager medarbejdernes indberetninger om usædvanlige og/eller mistænkelige aktiviteter eller transaktioner.

Bankens arbejde på governanceområdet udspringer herudover af bankens politikker – bl.a. ”Politik for samfundsansvar”, ”Adfærdskodeks” og ”Politik for ansvarligt indkøb”.

Banken bakker endvidere op om FN's verdensmål, og i 2021 har vi tilsluttet os de Ti Principper fra FN's Global Compact  for ansvarlig virksomhedsdrift.

I overensstemmelse med bankens værdier, bankens politikker, FN's Global Compacts to principper om menneskerettigheder og princippet om antikorruption samt verdensmålene 5 og 16 går bankens indsats bl.a. på:

  • At overholde menneskerettighederne
  • At undgå enhver form for korruption
  • At sikre diversitet og lige muligheder for alle medarbejdere i banken uanset køn og anden baggrund
  • At sikre konkurrencedygtighed og transparens i lønpolitikken for bankens ledelse og afkastet til bankens aktionærer
  • At reducere samfundets udfordringer med hvidvask

”Politik for samfundsansvar”, ”Adfærdskodeks”, ”Politik for ansvarligt indkøb” og bankens øvrige politikker
kan findes på landbobanken.dk/politikker


Se bankens afrapportering i f.t. governance i ESG-rapportens side 43-46:

Åbn afrapportering - sociale forhold